Channeling

Průvodce přechodem do 5. dimenze: Opouštění času

Průvodce přechodem do 5. dimenze

Vy všichni začínáte pociťovat symptomy opouštění času. Tento koncept je velice důležitý, protože je jedním z klíčových symptomů postupného přechodu do 5. dimenze. Právě žijete v době, kterou jste v minulosti nazývali „Věkem Vodnáře“, který definuje přechod do pěti-dimenzionální frekvence reality.

Pouze malé procento populace si však uvědomuje, co se děje. Čím dál více z vás se postupně dostává z neznáma díky svým perspektivám k jevu, že se život zdá tak odlišný, ale zároveň simultánně stejný jako vždy.

Děje se tak proto, že vaše 5 dimenzionální vědomí procesuje informace a stimuly mnohem rychleji než vaše vědomí existující v rámci 3. a 4. dimenze. Díky tomu víte, získáváte a představujete si / sníte o konceptech, které jsou mnohem inspirativnější, kreativnější a obraznější.

Doposud se tyto koncepty, které jste byli schopni přijímat, ztrácely v „šumu“ třetí dimenze.

Ano, ještě existuje mnoho lidí, kteří jsou stále ztraceni v rámci 3. dimenze, ale čím dál větší počet lidí, jejich přátel, rodiny, spolupracovníků nebo dokonce i těch cizích řekne nebo udělá něco, co zaktivuje jejich Vyšší Já.

Jakmile se Vyšší Já (frekvence člověka obývající 5. dimenzi a dále) probudí, vaše vědomí expanduje natolik, že si uvědomíte své spojení s vyšší frekvencí reality.

Když pracujete na svých 3D úkolech a práci, zapomínáte na své multi-dimenzionální Já a jste v souladu pouze s 3D verzí svého těla, které obýváte během své návštěvy fyzické rovině.

My, Arkturiáni, chválíme vaši velkou odvahu, která byla nutná pro opuštění vašich lodí a domovů ve vyšších dimenzích za účelem asistence Zemi (Gaie) v rámci 3. dimenze. Když se nacházíte ve vyšších stavech vědomí, dokážete si vzpomenou na své dřívejší časy na vašem domovském světě, kdy realita byla stále svázána 3. a nižší 4. dimenzí.

Právě díky těmto vzpomínkách jste se vy, stateční dobrovolníci, rozhodli vzít na sebe fyzickou podobu na Zemi, známé jako Gaia, abyste pomohli s jejím planetárním povznesením do vyšších sfér. Vy, dobrovolníci, jež přišli na Zem, se NYNÍ probouzíte ke svému vrozenému, 5 dimenzionálnímu vědomí.

Vaše 5D vědomí zpracovává realitu mnohem rychleji než váš mozek v rámci 3D a 4D. Dožaduje se také tvoření. Když se tedy probudíte ke svému skutečnému, vyššímu stavu vědomí, zjistíte, že potřebujete být kreativní jedno jakým způsobem.

Neexistuje žádný vhodný nebo nevhodný způsob, jak být kreativní. Pokud umožňujete své původní, 5D Já, aby vedlo váš život, objevíte trvalý proud inspirace, kreativity, představivosti – a ze všeho nejdůležitější, potřebu SLOUŽIT OSTATNÍM.

Na začátku může být vaše 3D/4D vědomí zmateno náhlou změnou ve vašich myšlenkách, emocích, činech i chování. Přesto, jak se tato nová, 5 dimenzionální vyjádření tohoto Já stávají aktivní v rámci každodenního života, začnete mít sny a momenty ne nepodobné meditaci.

V těchto snech a představách vnímáte sami sebe na vesmírných lodích nebo na jiných planetách. Jakoby to byl skutečný Domov. Nejprve si nebude jisti, zda-li tyto sny můžete s někým sdílet, ale po nějaké době zjistíte, že už dále nechcete čekat.

A tak když někdy někdo učiní byť obecnou poznámku na toto téma, uvědomíte si, že „říkáte svou pravdu“ ještě předtím, než jste schopni sami sebe zastavit.

Tímto způsobem objevíte další lidi s podobnými zkušenostmi. Když se tak stane, pocítíte, že můžete otevřeně sdílet vaše 5D inspirace, výtvory, představy a informace, které vaše 3D/4D já zatím nemůže nebo si je nepamatuje.

Obvykle je to proto, že vaše 3D já ještě neintegrovalo toto myšlení z vyšších dimenzí do každodenního života. Tyto informace jsou obvykle totiž nejprve ukládány do oné více kreativní, pravé hemisféry. Postupem času se vám to ale podaří.

Pravá část mozku preferuje intepretovat realitu nejprve skrze představivost, sny a meditaci. Začnete mít čím dál silnější potřebu něco tvořit. JInými slovy, spojujete nevědomě pravou a levou hemisféru do tzv. „uceleného mozku“ a jeho myšlení. Postupně praxí objevíte, že do svého běžného života dokážete integrovat vaši 5D inspiraci a kreativitu.

Jakmile začnete opouštět to staré a začnete žít více ze svého kreativního já každý den, ustanovíte vědomou komunikaci s vaším Vyšším Já. Tedy tím Já, které jste dřívě sotva slyšeli, se spojí s vaší částí ze 4D – umožníte tak naplnění vašich snů a kreativních projektů.

Pak začnou vaše dvě hemisféry pracovat společně jako JEDNA. Budete si pamatovat čím dál více z vašich snů, nápadů a nejhlubších přání – i svých vrozených dovedností.

A co je nejdůležitější, protože se vaše Kreativní Já spojuje s vaším 3D Já, naleznete způsoby, jak integrovat svou kreativitu a zprávy z vyšších dimenzí do vašeho každodenního života. Synapse vašeho mozku začnou pracovat rychleji, aby umožnili zvýšený průtok zpráv z 5 dimenze a dále.

Tyto zprávy a informace vás nadobro spojí s vaší kreativitou a Jednotným Vědomím, které je standardem v 5 dimenzi a těch vyšších.

Co víc, opouštěním dalších limitací, na které jste se adaptovali v rámci vašeho 3D myšlení, si váš mozek vytvoří nové synapse. Díky nim aktivuje vyšší dimenzionální sluch – tzv. jasnoslyšení (Clairaudience), myšlení – jasnozření (Clairvoyance) a čich – jasnocítění (Clairsentience).

Vaše vjemy i vědomí je tedy na postupné cestě do 5. dimenze. Začnete „slyšet hlasy z vyšších dimenzí“, které vám budou v tomto přechodu asistovat.

Jakmile překročíte tento „práh“ 5. dimenze zvaný „most ke svobodě“, budete mít možnost vědomě komunikovat s vaším Vyšším Já.

Díky tomuto „mostu“ bude vaše vědomí expandovat do svého maxima a simultánně přijímat informace z vašeho světa 3D, i ze 4. dimenze představivosti a kreativity. Budete schopní se dostat „za čas a prostor“ 3. dimenze a posunout se do TEĎ a TADY dimenze páté a výše.

Budete schopní „stahovat“ informace do vašeho fyzického těla, rozpomenete se na reality vyšších dimenzí i na to, proč jste se rozhodli inkarnovat do tohoto důležitého momentu planetární proměny.

Tato aktivace vrozených schopností je zcela na VÁS. Pokud se necítíte připraveni na přijetí a zpracování těchto pravd, nerozpomenete se, dokud nebudete skutečně PŘIPRAVENI. Volba je na vás.

Pokud se však rozhodnete, že ano, je pro vás zcela vitální si vytvořit meditační proces, který budete opakovat. Může to být třeba zapisování snů či studování různých knih nebo materiálů, které vás zajímají.

Tato rutina „potkávání sebe sama“ zcela změní váš život. Nejprve ustálíte natolik silný a intimní vztah se svým Vyšším Já, že se už nikdy nebudete cítit sami.

Budete si vědomi, že kdykoli budete potřebovat pomoc či radu, připravili jste si pro sebe otevřený Portál, skrze který můžete vzájemně působit na své Vyšší Já, které působí ve vyšších sférách, světech či vesmírných lodích kolem vaší planety. Budete také propojeni i s dalšími lidmi, kteří se rozpomněli na své dary.

Nazýváme to darem, protože není třeba, abyste „byli dost dobří na to, si to zasloužit“. Jste to vlastně VY ve vyšší dimenzi reality. Pokud by člověk takový dar ale zneužíval, dle vesmírného zákona „co zasejete, to sklidíte“ obdrží negativní zpětnou vazbu.

NYNÍ je čas pro lidstvo se probudit ke své multi-dimenzionální podstatě, darům i talentům. Pokud čtete tento článek, jste nejspíše jedněmi z TĚCH, kdo se inkarnovali v přítomný okamžik za účelem asistence tohoto planetárního povznesení.

Nezapomínejte prosím na to, že je Gaia planetou příčiny a důsledku nebo-li akce a reakce. Je to škola, jež má své obyvatele naučit následující:

Energie, kterou ze sebe vyzařujete, je přesně ta, kterou obdržíte zpět.

Každý člověk má v rámci iniciace ale možnost celkového očištění temných aspektů uložených ve svém těle.

Gaia (Země) je planetou svobodné vůle. Její operační systém funguje tedy na bázi „co zaseješ, to sklidíš“. Jinými slovy se zde lidé učí svým chováním, myšlenkami a emocemi – a to v porovnání s ostatními časy a životy.

Je zcela esenciální nebýt obětí, protože oběť si něuvědomuje, že si TVOŘÍ svou realitu. Ano, někteří skvělí lidé měli těžký život a naopak ti sobečtí se ho někdy zdají mít lehký.

Toto ovšem platí jen v rámci 3D. Jakmile se posunou do 4. dimenze, astrálních sfér, ÚPLNĚ VŠE, co „zaseli“ během své inkarnace se k nim vrátí – k tvořitelům těchto zkušeností.

Jednoduše řečeno, ti milující a skvělí lidé, kteří se zdáli mít těžký život, těm se vrátí zpět ona láska a laskavost. Ti, co žili z perspektivy dominace ostatních a nenasytnosti, zjistí, že se jejich role vyměnila. Zažijí dominaci sebe sama i chudobu.

Pozor, toto nejsou v žádném případě tresty. Kdykoliv si Duše zvolí inkarnaci na planetě Zemi, je informována o faktu, že se jedná o planetu svobodné vůle – a že ona energie, kterou vydají, je přesně ta, která se jim vrátí.

Vy VŠICHNI jste multidimenzionální bytosti, tudíž máte svá Světelná těla, jež obývají vyšší dimenze, ale někteří z vás jej dokáží aktivovat i v rámci svého života na Zemi.

Nezpomeňte, že v tom nejste sami – jste vždy spojeni se svým Vyšším Já i svou galaktickou rodinou. Tato rodina také na Gaiu dohlíží a ochraňovala víckrát, než si dokážete představit.

Jsme tu pro vás, TEĎ a TADY – stačí nás zavolat a my vám odpovíme. Může to trvat nějakou „dobu“, rozpomenout se na to, jak channelovat své Vyšší já skrze vaše fyzická těla, ale nebojte se. Všichni si vzpomenete.

Už se tak stalo a byli jste úspěšní. A jak to víme? Resonujeme s 5. dimenzí a výše – a ty jsou oproštěny od všech limitací času a prostoru.

Zdroj překladu
The Arcturians Through Suzanne Lie, suzanneliephd.blogspot.cz/2017/09/leaving-time-arcturians-through-suzanne.html

Podpořit bennu.cz

0 %