Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel:
NEOTA SK s.r.o.
Ružová 4, Nové Mesto nad Váhom – 915 01

Slovenská republika
IČO: 45 883 289
DIČ: 2023120858
IČ DPH: SK2023120858

číslo účtu (IBAN): SK6311000000002921846077
SWIFT: TATRSKBX
(dále jen „dodavatel“)

Kontaktní údaje:
Telefon: +421 915 663 000
Email: info@bennu.cz
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 pracovních dnů

 

2. Objednávka zboží

Zboží si může závazně objednat pouze zákazník registrovaný v systému eshopu.

Poté, co si zákazník vybere daný produkt, vloží jej do košíku a vytvoří elektronickou objednávku. Se všemi náležitostmi obchodu je seznámen před odesláním objednávky. Odesláním objednávky ztvrzuje zákazník svoji vůli uzavřít obchod za všeobecně známých obchodních podmínek. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ihned po obdržení objednávky, potvrdí správce eshopu zákazníkovi na kontaktní email příjetí objednávky a instruuje jej v dalších krocích (platba, dodání a převzetí vstupenky). Orientační počet volných míst na představení nebo seminář je uváděn u každé akce. Aktuální stav se může lišit max. v několika málo kusech.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky je vypočtena celková cena za vybrané zboží a zákazník je vyzván k jejich odsouhlasení.

Slevy

Poskytované slevy nelze nijak kombinovat ani sčítat. Veškeré slevové programy a akce se týkají veškerého sortimentu na portálu BENNU.CZ.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Klíčovým pro definitivní potvrzení objednávky je přípsání platby na účet dodavatele. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

Informaci o vygenerování objednávky obdrží každý zákazník na svůj kontaktní mail ihned po spárování došlé platby (kartou nebo převodem).

Dodací lhůta

Objednaný tovar bude dodán max. do 24hodin po připsání peněz na účet dodavatele. O této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován. Tovar je považován za doručené dnem odeslání potvrzujícího emailu a tím i dnem vystavení do zabezpečené zony.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník poté co vystaví objednávku obdrží podrobné instrukce o způsobu úhrady. Předpokládá se, že peníze budou převedeny na účet dodavatele bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Rozhodným okamžikem se stává moment připsání dlužné částky na účet dodavatele.

Převzetí zboží

Vzhledem k nehmotné podstatě zboží je převzetím rozuměno odeslání tovaru na zákaznický mail.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Jakákoli komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží

Ve výjimečných případech je možný osobní odběr ak se jedná o hmotný tovar.

V případě osobního odběru zboží v místech odběru se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Dodavatel ručí za originální původ objednaného tovaru. Ze samotné podstaty zboží nelze hovořit o opotřebení či závad vzniklých opotřebením zboží.

Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace

V případě, že zákazníkovi byly zaslán tovar v rozporu s potvrzenou objednávkou, má samozřejmě právo na neprodlené napravení vzniklého nedopatření. Špatně zaslaný tovar bude vymazán z databáze a pozbývají tím platnost. Naopak obratem bude zaslán původně objednaný tovar.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém magazínu BENNU.CZ, musí v nejbližší možné době (po zjištění chybnosti ve své objednávce) zaslat na kontaktní mail dodavatele žádost o nápravu. V předmětu zprávy musí být napsáno „reklamace + č.obj.“. Do 3 pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazníkovi zaslány vstupenky v souladu se závěry reklamačního řízení.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě vyprodané kapacity, zrušení akce nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na kontaktní emailovou adresu info@bennu.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky (do předmětu zprávy), variabilní symbol a datum nákupu.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění správy objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné třetí osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do „zákaznické sekce“.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@bennu.cz.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách bennu.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Veškerou korespondenci prosím směřujte na info@bennu.cz.

Děkujeme, BENNU.CZ